Hotline tư vấn dịch vụ kế toán:

Kế toán thuế

Cách xác định kì kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng, theo quý

Cách xác định kì kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo tháng, theo quý

1, Căn cứ pháp lí

– Nghị định 126/2020/NĐ – CP;

– Luật Quản lý số 38/2019/QH14.

2, Xác định kì kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay quý 

Doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng kỳ để báo cáo cơ quan quản lý về nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng. Có 2 kỳ kê khai thuế GTGT: kỳ kê khai thuế theo tháng và theo quý. Vậy đối tượng nào cần thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng, đối tượng nào được kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý? Doanh nghiệp không phát sinh hoạt động mua bán có cần nộp tờ khai…? Chi tiết được quy định như dưới đây:

2.1 Đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý

Theo Điều 9, Thông tư 126/2020/NĐ-CP, người nộp thuế thực hiện kê khai thuế GTGT theo quý nếu tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ trên các tờ khai thuế GTGT của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

=> Nếu đơn vị đủ điều kiện kê khai thuế theo quý thì đơn vị có thể được lựa chọn kê khai thuế theo tháng hoặc theo quý từ năm tiếp theo của năm đó. Nếu muốn chuyển đổi kỳ kê khai từ tháng sang quý thì công ty gửi Phụ lục I theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP đến cơ quan quản lý trực tiếp chậm nhất ngày 31/01 của năm tiếp theo;

Ví dụ: Năm 2022, công ty A thực hiện kê khai thuế theo tháng. Doanh thu bán hàng hóa năm 2022 là 49 tỷ đồng. Theo đó, từ năm 2023, công ty thuộc đối tượng có thể kê khai thuế GTGT theo quý thực hiện gửi Phụ lục I theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP trước ngày 31/01/2023.

=> Nếu đơn vị phát hiện không đủ điều kiện khai thuế theo quý thì đơn vị phải thực hiện như sau:

+  Chuyển sang kê khai thuế theo tháng từ tháng đầu tiên phát hiện;

Nộp bản xác định số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý được quy định theo Phụ lục I Nghị định 126/2020/NĐ-CP xác định tiền thuế GTGT, nộp thuế tăng thêm nếu có cùng tiền chậm nộp;

+  Không phải nộp lại hồ sơ khai thuế theo tháng của các quý trước đó.

2.2 Đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng

Theo Điều 8, Thông tư 126/2020/NĐ-CP, khai thuế giá trị gia tăng theo tháng áp dụng đối với đơn vị có tổng doanh thu trên các tờ khai thuế GTGT của năm trước liền kề từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ trên 50 tỷ đồng.

Ví dụ: Năm 2022, công ty B kê khai thuế theo tháng có doanh thu từ bán hàng hóa dịch vụ cả năm 2020 là 52 tỷ đồng. Như vậy, công ty thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng.

124

3, Một số trường hợp lưu ý khi kê khai thuế GTGT

3.1 Đối với doanh nghiệp mới thành lập:

Đơn vị mới thành lập sẽ được lựa chọn khai thuế GTGT theo quý. Sau khi hoạt động đủ 12 tháng, đơn vị căn cứ vào doanh thu của năm trước liền kề (năm dương lịch đủ 12 tháng đầu tiên) để xác định kỳ kê khai theo tháng hoặc quý.

Ví dụ: Công ty C thành lập ngày 27/09/2022

– Năm 2022 là năm bắt đầu thành lập, công ty có thể lựa chọn phương thức kê khai thuế GTGT theo quý hoặc tháng;

– Năm 2022 công ty chưa hoạt động đủ 12 tháng nên năm 2022 công ty vẫn có thể lựa chọn thực hiện kê khai theo quý hoặc tháng;

– Năm 2022, doanh thu công ty đạt 52 tỷ đồng thì sang năm 2023 công ty phải thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng.

3.2 Công ty giai đoạn mới thành lập hoặc các công ty đã hoạt động nhưng không phát sinh hóa đơn bán ra, mua vào có cần kê khai thuế GTGT không?

Theo Điểm c, Khoản 1, Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định:

“c) Đối với loại thuế khai theo tháng, quý, tạm tính theo quý hoặc năm, nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định, trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động kinh doanh và trường hợp tạm ngừng kinh doanh theo hướng dẫn tại Điểm đ, Khoản 1, Điều này và các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 Thông tư này.”

Theo đó, các công ty không phát sinh doanh thu, không có hóa đơn mua vào vẫn cần nộp tờ khai thuế GTGT.

3.3 Đối với kỳ kê khai của chi nhánh:

+ Đối với đơn vị thực hiện khai thuế tập trung cho địa điểm kinh doanh, đơn vị phụ thuộc tại trụ sở chính, doanh thu để xác định nộp thuế theo tháng hoặc quý cần tính thêm cả doanh thu của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.

Ví dụ: Công ty Cổ phần cơ điện lạnh kê khai thuế GTGT theo quý. Trên địa bàn thành phố Hà Nội, công ty có 3 chi nhánh hạch toán phụ thuộc và 1 địa điểm kinh doanh. Năm 2022, doanh thu của công ty là 45 tỷ đồng, doanh thu của 3 chi nhánh và 1 địa điểm kinh doanh là 7 tỷ đồng. Năm 2023, công ty phải chuyển sang kê khai theo tháng do tổng doanh thu năm 2022 của công ty và các chi nhánh phụ thuộc, địa điểm kinh doanh bằng 52 tỷ đồng.

+  Đối với đơn vị có chi nhánh phụ thuộc thực hiện kê khai độc lập, doanh thu để xác định kỳ kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý của đơn vị không bao gồm doanh thu của chi nhánh phụ thuộc kê khai độc lập. Chi nhánh kê khai độc lập tự xác định điều kiện kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý dựa theo doanh thu trên tờ khai thuế GTGT đã nộp.

Ví dụ: Ngày 01/04/2021, công ty TNHH Dịch Vụ & Tư vấn thuế PPI mở chi nhánh Nam Định hạch toán phụ thuộc khác tỉnh. Chi nhánh Nam Định tự kê khai thuế GTGT và được chọn kê khai theo quý bắt đầu từ quý 2 năm 2021. Hết năm 2021, chi nhánh Nam Định có doanh thu 51 tỷ đồng nên chuyển sang kê khai thuế theo tháng từ tháng 1 năm 2022.

3.4 Đối với cơ sở kinh doanh tạm ngưng hoạt động:

Trước khi tạm ngừng kinh doanh, đơn vị phải nộp đủ tờ khai thuế GTGT tháng/quý. Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, đơn vị không phát sinh nghĩa vụ thuế GTGT thì không phải nộp tờ khai thuế GTGT của thời gian tạm ngừng kinh doanh.

Trường hợp đơn vị tạm ngừng kinh doanh không trọn tháng/quý thì vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng/quý đó. Sau khi tạm ngừng kinh doanh, đơn vị kê khai thuế GTGT theo kỳ của kỳ trước khi tạm ngừng.

Ví dụ 1: Công ty TNHH Thành Gia Phát kê khai thuế GTGT theo quý. Ngày 29/06/2022, công ty tạm ngừng kinh doanh 1 năm. Do quý 2 năm 2022, công ty tạm ngừng không trọn quý nên công ty vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT quý 2 năm 2022

Ví dụ 2: Công ty TNHH Minh Tâm kê khai thuế GTGT theo tháng. Ngày 01/04/2022, công ty tạm ngừng kinh doanh 45 ngày từ 01/04/2022 đến 15/05/2022. Do tháng 4 năm 2021, công ty tạm ngừng trọn tháng nên công ty không phải nộp tờ khai thuế GTGT tháng 4. Tháng 5 năm 2021 công ty hoạt động lại từ ngày 16/05/2021 nên phải kê khai thuế GTGT theo tháng và phải nộp tờ khai thuế GTGT tháng 5/2022.

  

3. QUY ĐỊNH KỲ HẠN KÊ KHAI THUẾ GTGT THEO THÁNG HOẶC THEO QUÝ

Theo Khoản 1, Điều 44 Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14:

Đối với kỳ kê khai thuế GTGT theo tháng, đơn vị nộp tờ khai chậm nhất ngày 20 tháng tiếp theo tháng kê khai.

Ví dụ: Công ty TNHH Trường Hải thành lập ngày 31/03/2020. Công ty chọn kỳ kê khai thuế GTGT theo tháng. Chậm nhất ngày 20/04/2020, công ty phải nộp tờ khai thuế GTGT và nộp thuế GTGT (nếu phát sinh) tháng 3 năm 2020.

Đối với kỳ kê khai thuế GTGT theo quý, đơn vị nộp tờ khai chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo quý kê khai.

Ví dụ: Công ty cổ phần Uniko thành lập ngày 28/09/2021. Công ty chọn kê khai thuế GTGT theo quý. Chậm nhất ngày 31/10/2021 công ty phải nộp tờ khai thuế GTGT và nộp thuế GTGT (nếu phát sinh) quý 3 năm 2021.

Nguồn: Sưu tầm.

 

Bài viết trên PPI đã chia sẻ về cách xác định kì kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng, theo quý. Hi vọng với những chia sẻ trên có thể giúp ích cho các bạn. Để biết thêm chi tiết về các dịch vụ kế toán cũng như khóa học kế toán tại PPI, vui lòng liên hệ:

ĐẠI LÝ THUẾ PPI VIỆT NAM

TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI:

Cơ sở 1 tại Cầu Giấy: Tầng 12 Tòa nhà Eurowindow Multi Complex số 27 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy – Hà Nội

Cơ sở 2 tại Thanh Xuân: Tầng 12 – Tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Cơ sở 3 tại Hà Đông: Tầng Dịch Vụ Tòa A Chung cư sông Nhuệ, P.Kiến Hưng, Hà Đông – Hà Nội

CN NAM ĐỊNH: 106 Nguyễn Khánh Toàn, khu đô thị Bãi Viên, TP.Nam Định

CN HẢI DƯƠNG: 45C Phố An Ninh, P. Quang Trung, TP.Hải Dương

Hotline: 0944 32 5559 hoặc 0912 535 542

Website: www.ketoanppivietnam.vn

Fanpage: Kế Toán PPI_Việt Nam

Email: ktppivietnam@gmail.com

 

Viết bài: adminppi

Website chuyên nghiệp - Tăng doanh thu

Bạn nhận được 1 mã giảm giá 10% dịch vụ Thiết kế website. Giảm 40% dịch vụ quảng cáo Google Ads.
Đăng ký tư vấn ngay!