Hotline tư vấn dịch vụ kế toán:

Tài liệu kế toán

Một số lỗi thường gặp khi kê khai thuế

Một số lỗi thường gặp khi kê khai thuế

Trong quá trình kê khai thuế, kế toán viên sẽ thường xuyên gặp phải 1 số lỗi như sau:

1, Người nộp thuế không thuộc đối tượng nộp loại hồ sơ khai thuế này : Hồ sơ khai thuế của người nộp thuế gửi chưa đúng mẫu. Đề nghị người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế theo đúng mẫu quy định và gửi lại hồ sơ khai thuế

2, Phụ lục BK 05-3 không có dữ liệu (không tồn tại BK) Người nộp thuế đã gửi tờ khai quyết toán có kê Tổng số cá nhân giảm trừ gia cảnh (chỉ tiêu 27) nhưng không gửi kèm BK 05-3: Trường hợp người nộp thuế không phát sinh cá nhân giảm trừ gia cảnh thì kê khai bổ xung tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN ban hành theo thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài Chính, trong đó kê khai lại chỉ tiêu 27 trên tờ khai bằng 0. Trường hợp thực tế có phát sinh khấu trừ người phụ thuộc thì yêu cầu kê khai bổ xung tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN ban hành theo thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài Chính đầy đủ và chính xác BK 05-3.

3, Kỳ tính thuế từ ngày không được lớn hơn đến ngày: Thông tin kỳ tính thuế từ ngày lớn hơn đến ngày là chưa đúng quy định. Người nộp thuế sửa lại thông tin kỳ tính thuế từ ngày, đến ngày theo đúng quy định và gửi lại hồ sơ khai thuế

4, Số tháng trong khoảng từ tháng đến tháng không được vượt quá 15 tháng Thông tin từ tháng đến tháng trên hồ sơ khai thuế có số tháng vượt quá 15 tháng là chưa đúng quy định. Người nộp thuế sửa lại thông tin từ tháng đến tháng trên tờ khai quyết toán và gửi lại hồ sơ khai thuế

5, Số tháng trong khoảng từ tháng đến tháng không được vượt quá 12 thángThông tin từ tháng đến tháng trên hồ sơ khai thuế có số tháng vượt quá 12 tháng là chưa đúng quy định. Người nộp thuế sửa lại thông tin từ tháng đến tháng trên tờ khai quyết toán và gửi lại hồ sơ khai thuế

6, Thông tin từ kỳ, đến kỳ của tờ khai này giao với thông tin từ kỳ, đến kỳ của tờ khai đã được nộp trước đó Thông tin từ kỳ, đến kỳ của hồ sơ khai thuế này giao với thông tin từ kỳ, đến kỳ của hồ sơ khai thuế người nộp thuế đã nộp trước đó là chưa phù hợp với quy định. Đề nghị người nộp thuế sửa lại thông tin từ kỳ, đến kỳ trên hồ sơ khai thuế và gửi lại hồ sơ khai thuế. Trường hợp thông tin từ kỳ, đến kỳ trên hồ sơ khai thuế đã nộp trước đó chưa chính xác thì người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể.

7, Sai định dạng ngày/ tháng/ năm của kỳ tính thuếThông tin kỳ tính thuế từ kỳ, kỳ tính thuế đến kỳ của hồ sơ khai thuế phải định dạng DD/MM/YYYY. Đề nghị người nộp thuế sửa lại thông tin kỳ tính thuế từ kỳ, kỳ tính thuế đến kỳ trên hồ sơ khai thuế và gửi lại hồ sơ khai thuế

8, Tờ khai chính thức đã được nộp đúng hạn, phải nộp tờ khai bổ sung. Cảnh báo này xuất hiện khi NNT đã nộp tờ khai thuế qua mạng đúng thời hạn (trước ngày 20 nếu khai theo tháng, trước ngày 30 nếu khai theo quý) nhưng lại nộp tờ khai sau khi quá thời hạn thêm 1 lần nữa. Vì thế để điều chỉnh số liệu NNT vui lòng kê khai bổ sung

9, Người nộp thuế đăng nhập vào hệ thống báo sai mật khẩu. Nguyên nhân khi sử dụng thay đổi mật khẩu có bật bộ gõ Tiếng Việt, người nộp thuế không bật bộ gõ tiếng Việt khi đổi mật khẩu. Người nộp thuếliên hệ với Cơ Quan Thuế để được bộ phận cấp tài khoản kiểm tra và hỗ trợ. Hoặc cắm trực tiếp usb token vào lúc đăng nhập nhấp chọn Lấy lại mật khẩu hệ thống sẽ cho phép thay đổi mật khẩu mới.

10, Chưa có thông tin kỳ giảm trừ gia cảnh trên bảng kê Thông tin kê khai trên hồ sơ khai thuế thiếu thông tin kỳ giảm trừ gia cảnh trên bảng kê. Đề nghị người nộp thuế bổ sung thông tin kỳ giảm trừ gia cảnh trên bảng kê và gửi lại hồ sơ khai thuế

11, Người nộp thuế không thuộc cơ quan thuế quản lý Hồ sơ khai thuế nộp sai cơ quan thuế quản lý. Đề nghị người nộp nộp lại hồ sơ khai thuế tại Cơ quan thuế quản lý trực tiếp

12, Tờ khai vãng lai nộp sai cơ quan thuế hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh phải nộp tại nơi phát sinh hoạt động vãng lai. Đề nghị người nộp thuế kiểm tra lại thông tin cơ quan thuế quản lý hoạt động vãng lai và gửi lại hồ sơ khai thuế

13, Mã số thuế của người nộp thuế ngừng hoạt động đã hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế. Mã số thuế của người nộp thuế ở trạng thái ngừng hoạt động (trạng thái 01). Hồ sơ khai thuế của người nộp thuế gửi đến chưa được cơ quan thuế chấp nhận. Như vậy người nộp thuế phải liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để khôi phục lại mã số thuế.

14, Hồ sơ khai thuế thiếu thông tin mã số thuế. Hồ sơ khai thuế của người nộp thuế thiếu thông tin mã số thuế. Đề nghị người nộp thuế bổ sung thông tin mã số thuế trên hồ sơ khai thuế và gửi lại hồ sơ khai thuế

15, Người nộp thuế không thuộc đối tượng nộp loại hồ sơ khai thuế này : Hồ sơ khai thuế của người nộp thuế gửi chưa đúng mẫu. Đề nghị người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế theo đúng mẫu quy định và gửi lại hồ sơ khai thuế

16, Phụ lục BK 05-3 không có dữ liệu (không tồn tại BK) Người nộp thuế đã gửi tờ khai quyết toán có kê Tổng số cá nhân giảm trừ gia cảnh (chỉ tiêu 27) nhưng không gửi kèm BK 05-3: Trường hợp người nộp thuế không phát sinh cá nhân giảm trừ gia cảnh thì kê khai bổ xung tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN ban hành theo thông tư số 92/2015/TT-BTCngày 15/6/2015 của Bộ Tài Chính, trong đó kê khai lại chỉ tiêu 27 trên tờ khai bằng 0. Trường hợp thực tế có phát sinh khấu trừ người phụ thuộc thì yêu cầu kê khai bổ xung tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN ban hành theo thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài Chính đầy đủ và chính xác BK 05-3.

17, Kỳ tính thuế từ ngày không được lớn hơn đến ngày: Thông tin kỳ tính thuế từ ngày lớn hơn đến ngày là chưa đúng quy định. Người nộp thuế sửa lại thông tin kỳ tính thuế từ ngày, đến ngày theo đúng quy định và gửi lại hồ sơ khai thuế

18, Số tháng trong khoảng từ tháng đến tháng không được vượt quá 15 tháng Thông tin từ tháng đến tháng trên hồ sơ khai thuế có số tháng vượt quá 15 tháng là chưa đúng quy định. Người nộp thuế sửa lại thông tin từ tháng đến tháng trên tờ khai quyết toán và gửi lại hồ sơ khai thuế

19, Số tháng trong khoảng từ tháng đến tháng không được vượt quá 12 thángThông tin từ tháng đến tháng trên hồ sơ khai thuế có số tháng vượt quá 12 tháng là chưa đúng quy định. Người nộp thuế sửa lại thông tin từ tháng đến tháng trên tờ khai quyết toán và gửi lại hồ sơ khai thuế

20, Thông tin từ kỳ, đến kỳ của tờ khai này giao với thông tin từ kỳ, đến kỳ của tờ khai đã được nộp trước đó Thông tin từ kỳ, đến kỳ của hồ sơ khai thuế này giao với thông tin từ kỳ, đến kỳ của hồ sơ khai thuế người nộp thuế đã nộp trước đó là chưa phù hợp với quy định. Đề nghị người nộp thuế sửa lại thông tin từ kỳ, đến kỳ trên hồ sơ khai thuế và gửi lại hồ sơ khai thuế. Trường hợp thông tin từ kỳ, đến kỳ trên hồ sơ khai thuế đã nộp trước đó chưa chính xác thì người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể.

21, Sai định dạng ngày/ tháng/ năm của kỳ tính thuếThông tin kỳ tính thuế từ kỳ, kỳ tính thuế đến kỳ của hồ sơ khai thuế phải định dạng DD/MM/YYYY. Đề nghị người nộp thuế sửa lại thông tin kỳ tính thuế từ kỳ, kỳ tính thuế đến kỳ trên hồ sơ khai thuế và gửi lại hồ sơ khai thuế

22, Tờ khai chính thức đã được nộp đúng hạn, phải nộp tờ khai bổ sung. Cảnh báo này xuất hiện khi NNT đã nộp tờ khai thuế qua mạng đúng thời hạn (trước ngày 20 nếu khai theo tháng, trước ngày 30 nếu khai theo quý) nhưng lại nộp tờ khai sau khi quá thời hạn thêm 1 lần nữa. Vì thế để điều chỉnh số liệu NNT vui lòng kê khai bổ sung

23, Người nộp thuế đăng nhập vào hệ thống báo sai mật khẩu. Nguyên nhân khi sử dụng thay đổi mật khẩu có bật bộ gõ Tiếng Việt, người nộp thuế không bật bộ gõ tiếng Việt khi đổi mật khẩu. Người nộp thuếliên hệ với Cơ Quan Thuế để được bộ phận cấp tài khoản kiểm tra và hỗ trợ. Hoặc cắm trực tiếp usb token vào lúc đăng nhập nhấp chọn Lấy lại mật khẩu hệ thống sẽ cho phép thay đổi mật khẩu mới.

24, Chưa có thông tin kỳ giảm trừ gia cảnh trên bảng kê Thông tin kê khai trên hồ sơ khai thuế thiếu thông tin kỳ giảm trừ gia cảnh trên bảng kê. Đề nghị người nộp thuế bổ sung thông tin kỳ giảm trừ gia cảnh trên bảng kê và gửi lại hồ sơ khai thuế

25, Người nộp thuế không thuộc cơ quan thuế quản lý Hồ sơ khai thuế nộp sai cơ quan thuế quản lý. Đề nghị người nộp nộp lại hồ sơ khai thuế tại Cơ quan thuế quản lý trực tiếp

26, Tờ khai vãng lai nộp sai cơ quan thuế hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh phải nộp tại nơi phát sinh hoạt động vãng lai. Đề nghị người nộp thuế kiểm tra lại thông tin cơ quan thuế quản lý hoạt động vãng lai và gửi lại hồ sơ khai thuế

27, Mã số thuế của người nộp thuế ngừng hoạt động đã hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế. Mã số thuế của người nộp thuế ở trạng thái ngừng hoạt động (trạng thái 01). Hồ sơ khai thuế của người nộp thuế gửi đến chưa được cơ quan thuế chấp nhận. Như vậy người nộp thuế phải liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để khôi phục lại mã số thuế.

28, Hồ sơ khai thuế thiếu thông tin mã số thuế. Hồ sơ khai thuế của người nộp thuế thiếu thông tin mã số thuế. Đề nghị người nộp thuế bổ sung thông tin mã số thuế trên hồ sơ khai thuế và gửi lại hồ sơ khai thuế.

 

Bài viết trên PPI đã chia sẻ về cách phân biệt quy trình hạch toán giữa các loại hình doanh nghiệp. Hi vọng với những chia sẻ trên có thể giúp ích cho các bạn. Để biết thêm chi tiết về các dịch vụ kế toán cũng như khóa học kế toán tại PPI, vui lòng liên hệ:

ĐẠI LÝ THUẾ PPI VIỆT NAM

TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI:

Cơ sở 1 tại Cầu Giấy: Tầng 12 Tòa nhà Eurowindow Multi Complex số 27 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy – Hà Nội

Cơ sở 2 tại Thanh Xuân: Tầng 12 – Tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Cơ sở 3 tại Hà Đông: Tầng Dịch Vụ Tòa A Chung cư sông Nhuệ, P.Kiến Hưng, Hà Đông – Hà Nội

CN NAM ĐỊNH: 106 Nguyễn Khánh Toàn, khu đô thị Bãi Viên, TP.Nam Định

CN HẢI DƯƠNG: 45C Phố An Ninh, P. Quang Trung, TP.Hải Dương

Hotline: 0944 32 5559 hoặc 0912 535 542

Website: www.ketoanppivietnam.vn

Fanpage: Kế Toán PPI_Việt Nam

Email: ktppivietnam@gmail.com

Viết bài: adminppi

Website chuyên nghiệp - Tăng doanh thu

Bạn nhận được 1 mã giảm giá 10% dịch vụ Thiết kế website. Giảm 40% dịch vụ quảng cáo Google Ads.
Đăng ký tư vấn ngay!